Privacy policy

 

OGÓLNE ZASADY I DEFINICJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION.

1.   Operator danych osobowych - każda osoba przetwarzająca dane osobowe i / lub każda osoba, w imieniu której przetwarzane są dane osobowe.

1.1.    Główny operator - BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Sp. z o.o., numer rejestracji: KRS0000753902, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa. Upoważniony operator - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przez głównego operatora. Upoważniony operator jest wewnętrznym pracownikiem Baltic Council for International Education.

2.       "Podmiot danych" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która udostępniła swoje dane osobowe głównemu operatorowi, i której dane są przetwarzane przez operatora danych osobowych zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

3.       Dane osobowe - dane dotyczące podmiotu danych, które podmiot danych przesłał/poinformował operatora danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej, e-mail lub telefonu. Dane te obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, numer paszportu, datę urodzenia, płeć i inne dane umożliwiające identyfikację osoby.

4.       Przetwarzanie danych osobowych - każda działalność wykonywana z wykorzystaniem danych osobowych, w tym gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikacja, ujawnianie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie, udostępnianie, konsolidację, usuwanie, niszczenie lub niektóre z powyższych działań niezależnie od tego, w jaki sposób realizowane są działania lub jakie środki są stosowane.

5.       "Strona trzecia" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, inną niż podmiot danych, główny operator, upoważniony operator lub osoba przetwarzająca dane osobowe w imieniu zleceniodawcy lub upoważnionego operatora.

 

CELE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.       Operator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu zarządzania relacjami z klientami w zakresie dostarczania, sprzedaży, promocji i administrowania produktami i usługami.

7.       Operator danych osobowych nie może użyczać, dzierżawić, cedować danych osobowych ani udostępniać ich w żaden inny sposób stronom trzecim i do użytku stron trzecich (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych).

8.       Podczas przetwarzania danych osobowych operator danych osobowych musi przestrzegać zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych w UE.

 

UDZIELENIE ZGODY PRZEZ PODMIOT DANYCH

9.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w UE.

10.   Podmiot danych musi udzielić zgody operatorowi danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z tymi zasadami i celem przetwarzania danych osobowych. Aby wyrazić zgodę, osoba, której dane dotyczą musi wypełnić odpowiednie drukowane kwestionariusze lub formularze online na stronie internetowej operatora danych osobowych www.balticcouncil.pl lub podać swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

11.   Udzielenie zgody jest warunkiem współpracy z osobą, której dane dotyczą, a odmowa zgody oznacza, że główny operator nie może wykonać usługi zleconej przez podmiot danych.

12.   Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, powiadamiając o tym operatora za pośrednictwem adresu e-mail info@balticcouncil.pl lub rezygnując z elektronicznych wiadomości wysyłanych przez operatora danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.   Operator danych osobowych musi zapewnić ochronę danych osobowych za pomocą wszelkiego rodzaju środków bezpieczeństwa organizacyjnego, fizycznego i informatycznego. Operator danych osobowych potwierdza, że wszystkie środki niezbędne do ochrony danych osobowych zostały wdrożone, a przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych.

14.   Jeżeli podmiot danych zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w związku z żądaną usługą, dane osobowe muszą być przechowywane w celu umożliwienia zrzeczenia się zgody osoby, której dane dotyczą.

15.   Operator danych osobowych zezwala na dostęp do danych osobowych tylko tym pracownikom operatora danych osobowych, którzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych, i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

16.   Operator danych osobowych jest odpowiedzialny za zgodność z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych w UE po jej wejściu w życie.

 

OCHRONA PRAW PODMIOTU DANYCH

17.   Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez operatora danych osobowych oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

18.   Podmiot danych ma prawo w każdym czasie ubiegać się o zmianę sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, w tym o zakończenie przetwarzania danych osobowych, ujawnienie swoich danych osobowych, odmowę dostępu do danych osobowych i / lub usunięcie, poprawienie, zablokowanie danych osobowych, jeśli żądanie jest zgodne z Ustawią o ochronie danych osobowych lub jakimikolwiek innymi przepisami.

19.   Jeżeli podmiot danych stwierdzi, że operator danych osobowych naruszył jego prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub jeżeli podmiot danych żąda usunięcia swoich danych, podmiot danych ma prawo do żądania wyeliminowania naruszenia praw podmiotu przez operatora oraz do złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych za pośrednictwem e-mail info@balticcouncil.pl. Podmiot danych ma prawo zwrócić się w każdym czasie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do sądu w celu ochrony swoich praw.

 

 

 

do góry