Adatvédelmi irányelvek

 

BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION - ÁLTALÁNOS ALAPELVEK, A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.

1. Személyes adatszolgáltató: minden olyan személy, aki személyes adatokat kezel és/vagy minden olyan személy, akinek nevében személyes adatokat kezelnek.
1.1. A fő üzemeltető a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION, nyilvántartási szám: 40008085919, cím: 33/35 Gertrudes str, Riga, LV 1011, Lettország.
1.2. A felhatalmazott üzemeltető az a személy, akit a fő üzemeltető felhatalmazott a személyes adatok feldolgozására. A felhatalmazott üzemeltető a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION belső alkalmazottja.
2. "Érintett": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki személyes adatait megosztotta a fő üzemeltetővel, és akinek adatait a fő üzemeltető a személyes adatok feldolgozásának általános elveivel összhangban kezeli.
3. Személyes adat - az érintettre vonatkozó azon adatok, amelyeket az érintett a személyes adatok üzemeltetőjének egy weboldalon, e-mailben vagy telefonon keresztül küldött / közölt. Ezen adatok közé tartozik a keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, útlevélszám, születési dátum, nem és egyéb olyan adatok, amelyek lehetővé teszik egy személy azonosítását.
4. Személyes adatok feldolgozása - a személyes adatokkal végzett bármely tevékenység, beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, közzétételét, hozzáférését, megtekintését, kivonatolását, felhasználását, továbbítását, megosztását, egyesítését, megszüntetését, törlését vagy megsemmisítését, illetve a fenti műveletek valamelyikét, függetlenül attól, hogy a tevékenységeket hogyan végzik, illetve milyen eszközöket használnak.
5. "Harmadik fél": bármely természetes vagy jogi személy, kivéve az érintettet, a fő üzemeltető, a megbízott üzemeltető vagy a fő vagy a megbízott üzemeltető nevében személyes adatokat kezelő személyt.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS ELVEI
6. A személyes adatok kezelője a személyes adatokat az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint a termékek és szolgáltatások nyújtása, értékesítése, promóciója és adminisztrációja céljából kezeli.
7. A személyes adatok kezelője nem adhatja át, nem adhatja bérbe, és nem továbbíthatja a személyes adatokat harmadik félnek, illetve harmadik fél általi felhasználás céljából (kivéve a személyes adatok kezelésének jelen általános elveiben meghatározott esetekben).
8. A személyes adatok kezelése során a személyes adatok kezelője köteles betartani a személyes adatok védelméről szóló törvényben és az EU általános adatvédelmi rendeletében meghatározott elveket.

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
9. A személyes adatok kezelése az érintettnek a személyes adatok védelméről szóló törvény 7. szakaszának (1) bekezdése és az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikkének (1) bekezdése szerint megadott hozzájárulása alapján történik.
10. Az érintettnek bele kell egyeznie abba, hogy a személyes adatok kezelője a személyes adatait ezen elvekkel és a személyes adatok kezelésének céljával összhangban kezelje. A hozzájárulás megadásához az érintettnek ki kell töltenie a megfelelő nyomtatott kérdőíveket vagy a személyes adatok kezelőjének www.balticcouncil.org weboldalán található online űrlapokat, vagy meg kell adnia adatait e-mailben vagy telefonon.
11. A hozzájárulás megadása az érintettel való együttműködés előfeltétele, és a hozzájárulás elmaradása azt jelenti, hogy az elsődleges üzemeltető nem tudja teljesíteni az érintett által kért szolgáltatást.
12. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha az info@balticcouncil.org e-mail címen értesíti az üzemeltetőjét személyes adatairól, vagy leiratkozhat a személyes adatok üzemeltetője által küldött elektronikus levelekről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt kezelésének jogszerűségét.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELELŐSSÉG
13. A személyes adatok üzemeltetője a személyes adatok védelmét mindenféle szervezeti, fizikai és informatikai biztonsági intézkedéssel biztosítja. A személyes adatok kezelője megerősíti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi intézkedést végrehajtották, a személyes adatok kezelése ennek a célnak az eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik.
14. Ha az érintett hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához a kért szolgáltatással összefüggésben, a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának megtagadása érdekében kell tárolni.
15. A személyes adatokhoz való hozzáférést a személyes adatok kezelője csak a személyes adatok kezelésére jogosult munkavállalói számára engedélyezi, és csak a személyes adatok kezelésének céljai eléréséhez szükséges mértékben.
16. A személyes adatok kezelője felelős a személyes adatok védelméről szóló törvényben és az EU általános adatvédelmi rendelkezéseiben meghatározott követelményeknek való megfelelésért annak hatálybalépését követően.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK VÉDELME
17. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a Személyes adatok üzemeltetője által tárolt személyes adataihoz, és további tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről.
18. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor kérelmezze személyes adatainak feldolgozását, beleértve a személyes adatai feldolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának megszüntetését vagy a személyes adatokhoz való hozzáférés megszüntetését és/vagy az összegyűjtött adatok eltávolítását, helyesbítését vagy zárolását, ha ez a jog összhangban van az előírásokkal, az egyének adatainak védelméről szóló törvénnyel vagy bármely más ide vonatkozó jogszabállyal.
19. Ha az érintett azt észleli, hogy a személyes adatok üzemeltetője megsértette a jogait a személyes adatok feldolgozása során, vagy ha az érintett kéri az adatainak törlését, az érintett jogosult arra, hogy az üzemeltető személyes adatok megsértésének megszüntetésére irányuló kérelmet nyújtson be e-mailben (info@balticcouncil.org). Az érintett jogosult arra, hogy jogai védelme érdekében bármikor az állami adatvédelmi felügyelőséghez vagy bírósághoz forduljon.
 

Fel