BALTIC COUNCIL - Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Frissítve: 27.02.2024

Adatvédelmi tájékoztató

A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION  TANÁCSADÓ
1. A személyes adatok kezelése
 1.1. A személyes adatok kezelésének kezelője a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION kft, adószám: 27801213-2-41, székhely: 1075 Budapest Károly krt 11, telefon +36302297077, e-mail cím: hungary@balticcouncil.org, a továbbiakban: Adatkezelő, amely technikai és szervezési adatvédelmi intézkedéseket alkalmazva a Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) adatait, valamint más személyek adatait az előírt mértékben és módon kezeli. és a Magyar Köztársaság és az Európai Unió törvényei és rendeletei lehetővé teszik. A Processzor.
Az Ügyfél adatait az Adatkezelő nevében más, a BALTIC COUNCIL szervezethez kapcsolódó és általa felhatalmazott személyes adatfeldolgozók is megkaphatják és kezelhetik.
 2. KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 2.1. Érintett (a továbbiakban: Érintett) – minden olyan természetes vagy jogi személy, aki személyes adatait az Adatkezelővel közölte, és akinek adatait az Adatkezelő a Személyes adatok kezelésére vonatkozó általános elvek szerint kezeli.
 2.2. Személyes adatok (továbbiakban – Adatok) – az Érintettre vonatkozó adatok, amelyeket az Érintett az Adatkezelő https://www.balticcouncil.org/hu weboldalán keresztül az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, például online jelentkezési űrlapok, sütik, feliratkozás az Adatkezelő hírleveleire, értesítések, ill. egyéb szolgáltatások e-mailben vagy telefonon. Ezek az adatok magukban foglalják az Érintett nevét, vezetéknevét, elérhetőségi telefonszámát, e-mail címét és egyéb személyes azonosító adatait.
2.3. Személyes adatok feldolgozása – az Adatokon végzett minden művelet, gyűjtés, rögzítés, szervezés, tárolás, átalakítás, hozzáférés engedélyezése, megtekintés és visszakeresés, felhasználás, harmadik félnek történő továbbítás (szolgáltatás kezdeményezése és nyújtása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítése és biztosítása), kölcsönös felhasználás, törlés vagy a fent említett műveletek bármelyike, függetlenül a műveletek végrehajtásának módjától vagy az eszközök felhasználásától.
 2.4. Harmadik fél – az Alanyon, az Adatkezelőn vagy az Adatkezelő megbízásából az Adatokat feldolgozó személyen kívüli bármely természetes vagy jogi személy.
3. Alkalmazandó jogszabályok:
3.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) );
3.2. Személyes adatok feldolgozásáról szóló törvény;
3.3. Levéltári törvény;
3.4. Számviteli törvény;
3.5. Elektronikus dokumentumok törvény;
3.6. stb.
4. Mi az adatvédelmi szabályzat?
4.1. Az Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tájékoztatást ad arról, hogy az Adatkezelő (BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION) hogyan gyűjti, dolgozza fel, tárolja, megosztja, törli és védi az Ügyfél és más személyek adatait, ezzel biztosítva, hogy az Ügyfél a személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és az Ügyfél számára átlátható módon történik. A Szabályzat az Ügyfél személyes adataira, a természetes személy adatkezelésére és az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
4.2. Ha az Adatkezelő frissíti a jelen Szabályzatot, az esetleges változásokat közzéteszi a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION szervezet honlapján https://www.balticcouncil.org/hu , a „Rólunk” részben.
 4.3. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION egyesület az Ügyfél jobb és megfelelőbb termékek és szolgáltatások biztosítása, valamint a meglévő termékek és szolgáltatások biztosítása, karbantartása, védelme és fejlesztése érdekében a szolgáltatások nyújtásából gyűjtött adatokat dolgozza fel.
5. Milyen személyes adatokat kezel a BALTIC COUNCIL
5.1. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION által feldolgozott személyes adatok kategóriái az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásoktól függenek. A BALTIC COUNCIL jogosult a személyes adatok alábbi kategóriáinak kezelésére a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott célokra:
5.1.1. név, vezetéknév, személyi azonosító szám/születési idő, levelezési cím, telefonszám és e-mail cím;
5.1.2. banki adatok;
5.1.3. személyazonosító okmány adatai (okmányszám, kiállítás dátuma, helye stb.);
5.1.4. oktatási dokumentumok;
5.1.5. adatok, amelyeket az Ügyfél maga közöl a BALTIC
5.2. A BALTIC COUNCIL a szolgáltatásnyújtás során a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott célokra az alábbi adatokat kezeli:
5.2.1. az Ügyfél által megadott telefonszámok, amelyeket szükség esetén hívni kell, ha az Ügyfél nem érhető el;
5.2.2. a külföldi oktatás folyamatához szükséges információk;
5.2.3. és egyéb személyes adatok, attól függően, hogy az Ügyfélnek milyen szolgáltatást nyújtottak, és amelyek kezeléséhez az érintett hozzájárulását kapta.
6. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS ALAPELVEI
6.1. Az Ügyfél hozzájárulása – az Ügyfél személyes adatalanyként hozzájárul személyes adatok meghatározott célú gyűjtéséhez és feldolgozásához. A BALTIC COUNCIL Ntevékenységére az Ügyfél direkt marketing célú, új és egyedi ajánlattétel céljából adott hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépését követően vonatkozik. Az Ügyfél hozzájárulása szabad akaratából és önálló döntésből származik, amely bármikor megadható, lehetővé téve ezzel a BALTIC COUNCIL Egyesület számára a személyes adatok meghatározott célú feldolgozását. Az Ügyfél hozzájárulása kötelező rá nézve, ha azt szóban (az Ügyfél azonosítását követő telefonbeszélgetés során) vagy írásban a BALTIC COUNCIL egyesület irodájában nyomtatvány kitöltésével, vagy elektronikus kérésére az Ügyfél azonosítása után. Az Ügyfélnek jogában áll a BALTIC COUNCIL egyesülettel kötött kommunikációs csatornákon keresztül előzetes hozzájárulását bármikor visszavonni. A bejelentett változások a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül lépnek hatályba. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét, amely a visszavonás előtti hozzájáruláson alapul.
6.2. A szerződés megkötése és teljesítése – annak érdekében, hogy a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION az Ügyféllel szerződést kössön és teljesítsen, minőségi szolgáltatásokat nyújtson és kiszolgálja a Megrendelőt, bizonyos személyes adatokat kell gyűjtenie és feldolgoznia, amelyeket a BALTIC COUNCIL az Ügyféllel megköthet és teljesíthet. szerződés megkötése a BALTIC COUNCIL szervezettel, vagy a már megkötött szerződés időtartama alatt.
6.3. A BALTIC COUNCIL szervezet jogos érdekei – figyelembe véve a BALTIC COUNCIL azon érdekeit, amelyek a minőségi szolgáltatások nyújtásán és a Megrendelő időben történő támogatásán alapulnak, a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EUCATION jogosult az Ügyfél személyes adatainak a jelen Szabályzat (7) bekezdésében meghatározott célokhoz objektíve szükséges és elegendő mértékben történő kezelésére. A személyes adatok közvetlen szolgáltatások nyújtásával történő kezelése a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION szövetség jogos érdekének minősül.
6.4. A jogszabályi kötelezettségek betartása – a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION egyesület jogosult személyes adatokat kezelni a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint az állam és az önkormányzat jogszerű megkereséseinek megválaszolása érdekében.
6.5. Létfontosságú érdekek védelme – a BALTIC COUNCIL jogosult személyes adatokat kezelni az Ügyfél vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében, például ha az adatkezelés humanitárius célból, természetes és mesterséges megfigyelés céljából szükséges katasztrófák, különösen járványok és azok terjedése, vagy humanitárius vészhelyzetek (terrorcselekmények, technológiai katasztrófák stb.) esetén.
 6.6. Közhatalom vagy közérdek gyakorlása – a BALTIC COUNCIL közérdekből, vagy a BALTIC COUNCILRA jogerősen átruházott közhatalom gyakorlása során végzett adatkezelésre jogosult. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének indokait a törvények és rendeletek tartalmazzák.
6.7. A Szabályzat a magánélet és az adatvédelem biztosítására szolgál: a) természetes személyek – ügyfelek és törvényes képviselőik (beleértve a leendő, korábbi és meglévő), valamint harmadik személyeket, akik az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen információt kapnak vagy adnak át az Adatkezelőnek. természetes személynek nyújtott szolgáltatások (beleértve a kapcsolattartókat, a fizetőket stb.); b) az Adatkezelő által fenntartott weboldalak és mobil alkalmazások látogatói.
6.8. Az Adatkezelő gondoskodik az Alanyok magánéletének és adatvédelméről, tiszteletben tartja az Alanyoknak az adatkezelés jogszerűségéhez fűződő jogait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 rendeletének megfelelően. természetes személyek a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása, valamint a magánélet védelmére és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok tekintetében.
6.9. A Szabályzat az Adatkezelésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az Érintett milyen formában és/vagy környezetben adja át az Adatokat (az Adatkezelő honlapján, mobilalkalmazásokban, papír formában vagy telefonon), és az Adatkezelő melyik rendszerén történik az adatok kezelése. vagy ha ilyen van papírformában.
6.10. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatokat harmadik félnek nem adja át és nem adja bérbe (kivéve, ha az Adatok továbbítása kölcsönös kötelezettségek teljesítéséhez szükséges).
6.11. Az Adatkezelő az Adatkezelés során betartja a személyes adatok védelméről szóló törvényben és az EU általános adatvédelmi rendeletében foglalt elveket.
7. Milyen célból kezeli a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION az Ügyfél személyes adatait?
7.1. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION
személyes adatokat kezel annak érdekében, hogy a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesülettel fennálló szerződéses jogviszonya során minőségi, időszerű és megfelelő szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek:
7.1.1. Ügyfélkapcsolatok (beleértve a távolról történő) ellenőrzése céljából, a Szerződések megkötése és teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos folyamatok végrehajtása során;
7.1.2. Az Ügyfél panaszainak kivizsgálására és a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos támogatás (beleértve a technikai támogatást is) nyújtására;
7.1.3. a cash flow hatékony kezelése, beleértve az Ügyfél fizetéseinek és tartozásának adminisztrációja.
7.2. A BALTIC COUNCIL a személyes adatokat az ágazat fejlődésének elősegítése és az Ügyfelek számára új szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli, beleértve:
7.2.1. új szolgáltatások fejlesztésére és felajánlására;
7.2.2. piacelemzésre és üzleti modellfejlesztésre, ahol a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION ügyfelei statisztikai adatainak feldolgozását végzik.
7.3. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EUCATION személyes adatokat kezel a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL OKTATÁSI szövetség belső folyamatainak kialakítása és fenntartása érdekében, a dokumentumok és egyéb belső folyamatok (pl. szerződések és egyéb dokumentumok archiválása) áramlásának biztosítása érdekében. e célra szükséges és elegendő mértékben.
7.4. A BALTIC COUNCIL jogosult az adatokat az alábbiakban megjelölt célokra, valamint egyéb célokra kezelni, az Ügyfél önkéntes és kifejezett hozzájárulása esetén:
7.4.1. Az Ügyfél személyes adatainak ellenőrzése az adósságtörténeti adatbázisokban a szerződés megkötését megelőzően, annak felmérése érdekében, hogy az Ügyfél képes-e teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, amikor a szerződés érvényessége alatt az ilyen ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél új ajánlatot tegyen. és fejlettebb szolgáltatások;
 7.4.2. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION imázsának elősegítése a piacon bónuszokkal, felmérések szervezésével a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, szemináriumok és képzések szervezésével, valamint új szolgáltatások fejlesztésével.
 8. Joga van-e az Ügyfélnek adatkezelését korlátozni?
 8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, vagy megtagadni a kereskedelmi közlemények fogadását úgy, hogy erről a BALTIC COUNCIL szóban (az Ügyfél azonosítását követő telefonbeszélgetés során) a telefonszámon értesíti. , írásban, a BALTIC COUNCIL irodájában nyomtatvány kitöltésével, vagy biztonságos elektronikus aláírással aláírt elektronikus kérelem e-mail címre történő elküldésével. A bejelentett változások három munkanapon belül lépnek hatályba, és vonatkozhatnak az Ügyfél által megadott adatok egy részére vagy mindegyikére (az Ügyfél kívánságától függően, de nem olyan adatokra, amelyek nélkül a szerződéses kötelezettségek teljesítése lehetetlen). A változások nem érintik a személyes adatok kezelésének jogszerűségét az Ügyfél jelen bekezdésben megjelölt kifogásai és/vagy elutasítása előtt.
9. Hogyan szerzi meg a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület az Ügyfél személyes adatait?
9.1. a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION az Ügyfél személyes adatait akkor szerzi meg, amikor:
9.1.1. igénybe veszi a BALTIC szolgáltatásait (a BALTIC COUNCIL irodájában vagy távolról, a Megrendelő előzetes azonosításával);
9.1.2. feliratkozik hírek, figyelmeztetések vagy egyéb szolgáltatások fogadására a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION szövetségtől;
9.1.3. a BALTIC COUNCIL az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást kér, vagy az Ügyfél személyazonosságát jelző panasszal vagy információigénnyel megkeresi a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesületet;
9.1.4. részt vesz versenyeken, sorsolásokon vagy felméréseken;
9.2. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület az Ügyfél harmadik féltől kapott személyes adatait abban az esetben kezelheti, ha az Ügyfél ehhez hozzájárult (pl. adósságtörténeti adatbázisok tulajdonosaitól stb.).
10. Mennyi ideig tart az Ügyfél személyes adatainak kezelése?
10.1. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület az Ügyfél személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll: 10.1.1. a Megrendelő és a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesület közötti Szerződés érvényes;
10.1.2. a személyes adatok tárolásának időtartamát a Lett Köztársaság és az Európai Unió törvényei és rendeletei határozzák meg, vagy az azokból ered; 10.1.3. a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesület jogos érdekeinek gyakorlásához és védelméhez szükséges mértékben, mint pl.
10.1.3.1. fenntartással: 10 év, a törvényi tárolási kötelezettségek függvényében;
10.1.3.2. kérések/javaslatok: 2 év.
10.1.4. mindaddig, amíg az Ügyfél személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását nem vonják vissza.
11. Az Ügyfél személyes adatainak megosztása
11.1. Az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások érdekében a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület megoszthatja az Ügyfél személyes adatait: 11.1.1. a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatások nyújtásában érintett üzleti partnerek (külföldi oktatás biztosítása);
11.2. A BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI Egyesület köteles a személyes adatokról tájékoztatást adni a bűnüldöző hatóságoknak, bíróságnak vagy más állami és önkormányzati hatóságnak, ha az jogszabályi rendelkezésekből vagy az adott hatóság tájékoztatási kérelméből következik;
11.3. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület az Ügyfél személyes adatait csak a jogszabályi előírásoknak és az adott helyzet objektív körülményeinek megfelelően szükséges és elegendő mértékben adja meg;
11.4. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION szövetség fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél személyes adatait más szolgáltatóknak továbbítsa, ha az az Ügyfél jobb kiszolgálása és minőségi szolgáltatása érdekében szükséges.
12. Hogyan védi a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület az Ügyfél birtokában lévő személyes adatait?
12.1. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület gondoskodik, folyamatosan felülvizsgálja és fejleszti a biztonsági intézkedéseket, hogy megvédje az Ügyfél személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, véletlen elvesztéstől, nyilvánosságra hozataltól vagy megsemmisüléstől. Ennek biztosítása érdekében a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION egyesület modern technológiákat, műszaki és szervezési követelményeket alkalmaz, beleértve a tűzfalakat, a behatolásjelzőt, elemző szoftvereket és az adattitkosítást.
12.2. A BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI Egyesület gondosan ellenőrzi minden olyan szolgáltatót, amely a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesület nevében az Ügyfél személyes adatait feldolgozza, valamint felméri, hogy az együttműködő partnerek (személyes adatfeldolgozók) megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak-e annak érdekében, hogy Az Ügyfél személyes adatainak kezelése az Adatkezelő felhatalmazásával és a jogszabályi előírásokkal összhangban történik. Az Adatkezelő ilyen jellegű átruházása az Adatfeldolgozóval kötött külön megállapodás tárgyát képezi, amelyben az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a vonatkozó törvényi és rendeleti előírásokat. Az együttműködő partnerek az Ügyfél személyes adatait saját céljaikra nem kezelhetik.
12.3. A BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület nem vállal felelősséget a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért és/vagy a személyes adatok elvesztéséért, ha az nem függ a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesülettől, például hibából és/vagy gondatlanságból. az Ügyfél.
 12.4. A BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI szövetség az Ügyfél személyes adatait, illetve a szolgáltatásnyújtás és a szerződés időtartama során megszerzett információkat, beleértve az igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó információkat is, harmadik félnek nem adja ki, kivéve: ha az érintett harmadik személy erre igényt tart. a megkötött szerződés keretében az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy jogszabály által átruházott funkció ellátása érdekében továbbítani; az Ügyfél kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával; a külső törvények és rendeletek által előírt személyeknek indokolt kérésükre a külső törvények és rendeletek által előírt eljárás szerint és mértékben; az Adatkezelő jogos érdekeinek védelmét szolgáló külső törvények és rendeletek által előírt esetekben, például bírósági eljárás vagy más hatóságok felé, olyan személlyel kapcsolatban, aki az Adatkezelő jogos érdekeit megsértette.
12.4. Az Ügyfél személyes adatait érintő veszély esetén a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION Egyesület értesíti az Ügyfelet.
13. Milyen jogai vannak az Ügyfélnek?
13.1. Lépjen kapcsolatba a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION szövetséggel, hogy másolatot kapjon az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokról.
13.2. Az Adatkezelő saját magáról birtokában lévő személyes adatok helyesbítése telefonon vagy írásban történő változtatás kérésével, a BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI TANÁCS egyesület irodájában található űrlap kitöltésével, vagy elektronikus kérelmével olyan e-mail címre, biztonságos elektronikus aláírással van aláírva.
13.3. Az Ügyfél jogosult arra, hogy azokról a természetes vagy jogi személyekről információt szerezzen, akik az Ügyfélről az Adatkezelőtől információt kaptak meghatározott időn belül. A BALTIC COUNCIL FOR NEMZETKÖZI OKTATÁSI Egyesület nem ad tájékoztatást a Megrendelőnek azokról az állami intézményekről, amelyek büntetőeljárások kezdeményezői, operatív tevékenység alanyai vagy egyéb olyan intézményekről, amelyekre vonatkozóan jogszabály tiltja az ilyen információk közlését.
 13.4. Azon személyes adatok törlésének vagy kezelésének korlátozásának kérése, amelyek feldolgozása már nem szükséges azon célnak megfelelően, amelyből azokat gyűjtötték és kezelték (az elfeledéshez való jog).
13.5. Az Ügyfélnek joga van személyes adatainak hordozhatóságához szolgáltatóváltáskor. 13.6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon az Adatkezelőhöz vagy a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó felügyeleti hatósághoz.
13.7. Az Ügyfél személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos információkért forduljon az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén fordulhat az Adatkezelőhöz – székhelye: 1075 Budapest károly krt 11, telefon +36302297077 E-mail: hungary@balticcouncil.org.
 

Fel