Regulamin targów „Targi Edukacji Zagranicznej” odbywających się w dniach
27 września – 1 października 2022 roku


1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem Targów”) obowiązują wszystkich uczestników targów, wystaw i ekspozycji (zwane łącznie „targami”) organizowanych przez
BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000753902, NIP 7010885535, REGON: 381613061, zwanym dalej „Organizatorem”.
1.2. Regulamin dotyczy każdego uczestnika Targów, tj. Wystawców, Odwiedzających, Organizatora oraz innych osób przebywających na terenie Targów.
1.3. W przypadku zmian ww. wytycznych lub zmian w przepisach prawa Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zaleceń w tym zakresie.
1.4. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszych Zaleceń Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika niezwłocznego opuszczenia terenu Targów.


2. Warunki udziału w targach

2.1. Wystawcą (dalej zwanym „Wystawcą” lub „uczestnikiem”) może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną, która na podstawie Umowy prezentuje na targach ofertę edukacyjną związaną z zagranicznymi uniwersytetami oraz szkołami biznesowymi; zagranicznymi szkołami średnimi oraz kursami i obozami językowymi za granicą.
2.2. Odwiedzającym (dalej zwanym „Owiedzającym”) może być każda osoba, która dokona wcześniejszej rejestracji internetowej lub za pomocą formularza papierowego udostępnionych przez Organizatora. Każda osoba odwiedzająca targi powinna być zarejestrowana.
2.3. W przypadku chęci uczestniczenia grup szkolnych i innych fakt ten powinien być uprzednio zgłoszony Organizatorowi.

3. Warunki i terminy płatności

3.1. Wysokość opłat dla Wystawcy w poszczególnych targach ustala każdorazowo Organizator
3.2. Udział w Targach dla odwiedzających jest bezpłatny i odbywa się po wcześniejszej rejestracji

4. Rezygnacja z uczestnictwa w targach
4.1. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w targach według przepisów obowiązujących w umowie
4.2. Odwiedzający nie ma obowiązku zgłaszać Organizatorowi faktu rezygnacji z Targów

5. Zasady organizacyjne i porządkowe
5.1. Wystawca jest zobowiązany do posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorami wydanymi przez Organizatora.
5.2. Identyfikatory wydaje się firmom i osobom, które mają opłacony udział w targach
5.3. Każdy Wystawca powinien mieć przypięty i widoczny identyfikator targowy
5.4.  Przekazywanie identyfikatorów osobom nieuprawnionym jest zabronione
5.5. Organizator oraz Wystawcy zastrzegają sobie prawo do filmowania i fotografowania stanowisk oraz obiektu Targów, w tym osób przebywających na Targach oraz  wykorzystania tych materiałów do celów marketingowych
5.5.1. Osoba, która nie wyraża na to zgody jest zobowiązana do opuszczenia terenu Targów
5.6. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, każda osoba przebywająca na terenie Targów powinna niezwłocznie poinformować o tym Organizatora

6. Lokalizacja stanowiska
6.1.. W przypadku zamówienia przez Wystawcę stanowiska, Organizator zapewnia dostęp do podstawowego wyposażenia umożliwiającego prawidłowy przebieg Targów
6.2. Organizator przydziela Wystawcy miejsce pod stoisko biorąc pod uwagę: wielkość stoiska oraz warunki techniczno-organizacyjne targów, zastrzegając sobie prawo do zmiany lokalizacji
6.3.  Wystawca jest zobowiązany czuwać nad porządkiem wokół stanowiska oraz odpowiada za wyrządzone przez niego szkody

7. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona
7.1. Każdy przebywający na terenie Targów jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i Regulaminu Budynku, w którym odbywają się Targi.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie, z winy poszkodowanego czy spowodowane siłą wyższą.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Odwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Targów

8. Organizacja targów
8.1. Na terenie Obiektu Targowego obowiązują zakazy:
1) wnoszenia i używania: broni, amunicji, materiałów: niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, szkodliwych dla zdrowia lub takich, które zgodnie z właściwymi przepisami wymagają specjalnych warunków przechowywania oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, materiałów i substancji stanowiących zagrożenie pożarowe, zadymiarek, generatorów sztucznej mgły i innych urządzeń służących do wytwarzania lub rozprzestrzeniania ognia, dymu, pary, sztucznej mgły, sztucznych ogni lub confetti,
2) wnoszenia i używania przedmiotów lub substancji, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione przepisami polskiego prawa,
3) wnoszenia i używania jakichkolwiek maszyn, sprzętu, artykułów lub rzeczy, które ze względu na swój ciężar lub rozmiar mogą zniszczyć lub uszkodzić Obiekt Targowy, w tym przeciążyć jego stropy albo uszkodzić wyposażenie Obiektu Targowego lub dowolną jego część,
4) wnoszenia, rozprowadzania w tym sprzedaży lub spożywania alkoholu,
5) wnoszenia, rozprowadzania w tym sprzedaży lub zażywania środków odurzających,
6) zakłócania porządku, w tym agresywnego lub głośnego zachowania,
7) palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów z wyjątkiem miejsc ku temu wydzielonych i specjalnie oznakowanych,
8) zanieczyszczania Obiektu Targowego (pozostawianiem poza punktami zbiórki odpadów lub koszami na śmieci) wygenerowanymi przez siebie odpadami, w tym opakowaniami po napojach i jedzeniu, niedopałkami, gumą do żucia etc,
9) niszczenia infrastruktury, w tym oklejanie ścian, szyb, posadzek. luster materiałami reklamowymi lub innymi materiałami,
10) urządzania podczas targów jakichkolwiek demonstracji, pikiet, protestów lub innych akcji i zgromadzeń,
11) dotykania jakichkolwiek urządzeń, instalacji, w szczególności gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych,
12) dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniach, zaworach lub w instalacji,
13) dokonywania jakichkolwiek podłączeń do instalacji bez zgody właściciela lub zarządcy Obiektu Targowego,
14) wchodzenia do miejsc i pomieszczeń nieprzeznaczonych dla Uczestników,
15) świadczenia usług gastronomicznych,
16) opierania się, siadania, leżenia na elementach zabudowy stoisk, konstrukcji reklamowych i innych aranżacji przestrzeni, jak również samowolny – bez uprzedniego pisemnego ustalenia z Organizatorem, montaż na terenie Obiektu Targowego jakichkolwiek instalacji lub urządzeń,
17) przebywania na terenie Obiektu Targowego poza wyznaczonymi godzinami


Organizator
Baltic Council for International Education

 

do góry